• Persoonlijke aanpak
  • + 50 jaar ervaring
  • One-stop shop

Algemene Verkoopswaarden

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper. De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper.

De vervoerskosten zijn ten laste van de koper, tenzij het netto-factuur-bedrag exclusief BTW gelijk is of hoger dan: 

  • Voor leveringen in de Benelux :  € 250,-
  • Voor leveringen in Frankrijk: € 350,-
  • Beneden dit bedrag wordt er een tussenkomst aangerekend van € 16,-

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op de waarde van de bestelling. 

Elke factuur is contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en dit op onze zetel. 

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege een verwijlsintrest ten belope van 10% per jaar verschuldigd zijn en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,-€. 

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of checks evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij onze eigendom. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van onze zetel bevoegd.  Eveneens is in geval van betwisting steeds het Belgisch Recht van toepassing.